Xinjiang University (XJU)

14 Shengli Road, Urumqi, Xinjiang, 830046, China