Universitat Rostock

Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, 18051, Germany