Tokyo College of Music

3-4-5 Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 171-8540, Japan