Tohoku Bunka Gakuen University

6-chome 45th No. 1 Sendai Kunimi, Aoba-ku, Miyagi, 981-8551, Japan