Karlshochschule International University

Karlstraße 36 - 38, 76133 Karlsruhe, Germany