Changchun University

6543 Weixing Road, Changchun, Jilin, 130022, China