Tokyo Seiei College

1-4-6, Nishishinkoiwa, Katsushika-ku, Tokyo, 124-8530, Japan