Tokyo Seiei College

1-4-6, Nishishinkoiwa, Tokyo, 124-8530, Japan