Tohoku Women's University

1-1-16, Kiyohara, Hirosaki, Aomori, 036-8530, Japan