Tianjin University of Commerce

409 Tianjin Glorious Road, Beichen District, Tianjin, 300134, China