Shigakukan University

1-59-1 Murasakibaru, Kagoshima, Kagoshima, 890-8504, Japan