Senri Kinran University

5-25-1, Fujishirodai, Osaka, 565-0873, Japan