Sapporo Gakuin University

11-banchi Bunkyodai, Ebetsu, Hokkaido, 069-8555, Japan