SANNO University

6-39-15 Todoroki, Setagaya-ku, Tokyo, 158-8630, Japan