S. Toraighyrov Pavlodar State University (PSU)

64 Lomov Str, Pavlodar, 140008, Kazakhstan