Pennsylvania State University-Penn State Worthington Scranton

120 Ridge View Drive, Dunmore, Pennsylvania, 18512, United States