Ostrogradsky National University of Kremenchuk

20 Pershotravneva Street, Kremenchuk, 39600, Ukraine