Japan

Okinawa University

555, National Park, Naha City, Okinawa, 2002-0075, Japan

Okinawa University

More about Okinawa University

Subjects offered at Okinawa University

Where we are

Address

2002-0075
Okinawa
Naha City
555
National Park
Japan