Ningxia Medical University

692 Shengli Street, Yinchuan, China