National Chin-Yi University of Technology

No.57, Sec. 2, Zhongshan Road, Taiping District, Taichung, 41170, Taiwan