651-2102
Hyogo
Kobe-City
9-1 Gakuen-Higashimachi
Hyogo
Japan
+