Hokkaido Information University

59-2 Nishi Nopporo, Ebetsu, Hokkaido, 069-8585, Japan