Guangdong Medical University

Wenming East Road, No. 2 - Xiashan, Zhanjiang, Guangdong, China