Fuji Women’s University

Kitaku Kita 16 Nishi 2, Sapporo, Hokkaido, 001-0016, Japan