Daqing Petroleum Institute

Development Road No. 199, Daqing Hitech Development Zone, Heilongjiang, 163318, China