Bunkyo Gakuin University

1-19-1 Mukogaoka, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8668, Japan