Biwako Seikei Sport College

1204, Kitahira, Otsu, Shiga, 520-0503, Japan