Udmurt State University

1 Universitetskaya St., Izhevsk, 426034, Russian Federation