Takarazuka University

7-27 Tsutsujigaoka, Hanayashiki, Hyogo, 665-0803, Japan