Sugino Fashion College

4-6-19, Kamiosaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8652, Japan