Sugino Fashion College

4-6-19, Kamiosaki, Tokyo, 141-8652, Japan