St Thomas University

16401 NW 37th Avenue, Miami Gardens, Florida, 33054, United States