Shiga University

1-1-1 Banba, Hikone, Shiga, 522-8522, Japan