Japan

Nippon Veterinary and Life Science University

1-7-1 Kyonancho, Musashino-shi, Musashino-shi, 13, 180-8602, Japan

Nippon Veterinary and Life Science University