National Chengchi University - Business School

Zhanzhi Road, Taipei, Wenshan District, 11605, Taiwan