Jiangxi Agricultural University

1225 Zhimin Avenue, Nanchang City, Jiangxi, 330045, China