Huangshan University (HSU)

39 Xihai Road, Huangshan, Anhui, 245041, China