Guangdong Ocean University

1 Mai Ha Road, Zhanjiang, Guangdong, 524088, China

Where we are