Aichi Bunkyo University

5969-3 Okusa, Komaki-Shi, Aichi, 485-8565, Japan