Yokohama College of Commerce

4-11-1 Higashi, Terao, Tsurumi-Ku, Kanagawa, 230-8577, Japan