Xinjiang Medical University (XJMU)

393 Xinyi Road, Urumqi, Xinjiang, 830054, China

Where we are