Xihua University

No. 999 Dobashi Sichuan Road, Jinniu, Chengdu, Sichuan, China