University of International Business and Economics

Huibin Building, No.10, Huixin Dongjie, Chaoyang District, Beijing, 100029, China