Where we are

Address

230-8501
Kanagawa
Yokohama-shi
2-1-3 Tsurumi
Tsurumi-ku
Japan