Toyohashi Sozo University

20-1 Ushikawa-cho, Toyohashi, Matsushita, Aichi, 440-8511, Japan