Takasaki University of Commerce

741 Negoya-cho, Takasaki, Gunma, 370-1214, Japan