Sookmyung Women's University

Cheongpa-ro 47-gil 100, Yongsan-gu, Seoul, 04310, South Korea