Shirayuri University

1-25 Midorigaoka, Chofu-shi, Tokyo, 182-8525, Japan