Shikoku Gakuin University

3-2-1, Bunkyo-cho, Zentsuji, Kagawa, 765-8505, Japan