Sapporo Otani University

9-1-1 Johigashi Kita, Higashi-ku, Sapporo, Hokkaido, 065-8567, Japan