Sapporo Otani University

9-1-1 Johigashi, Kita, Higashi-ku, Hokkaido, 065-8567, Japan