Ryazan State University named for S.Yesenin

46 ul. Svobody Street, Ryazanskaya oblast, 390000, Russian Federation