Qingdao University

308 Ningxia Road, Qingdao, Shandong, 266071, China